Loading...

powered by co-ment®
 

Πράσινη επιχειρηματικότητα - Μεταποίηση και τριτογενής τομέας

Προτεραιότητα – στόχος
Η πράσινη επιχειρηματικότητα αφορά σε δυο κατευθύνσεις πολιτικής:
(α) τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και των νερών, στον αγροδιατροφικό τομέα,
(β) τον τρόπο που οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και ταυτόχρονα κερδίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά.

Η ολόπλευρη ανάπτυξη που προδιαγράφεται με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τόνωση της επιχειρηματικότητας.  Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να ανοίξει νέα πεδία δράσης και νέες αγορές για τους δημιουργικούς επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνδυάζοντας την ανάληψη  επιχειρηματικού κινδύνου με την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.  Αφορά και στηρίζεται σε υφιστάμενους ή νέους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση, ξεπερνώντας τις αδιέξοδες παραγωγικές δομές της οικονομίας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής ή διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών με βιώσιμη περιβαλλοντική ή οικολογική  προοπτική.

Η υποστήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας θα βασιστεί σε ένα πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων για την έναρξη, λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης με βασικά αναπτυξιακά εργαλεία, έναν αναμορφωμένο Αναπτυξιακό Νόμο και εξειδικευμένα συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα με πόρους από την ΕΕ εναρμονισμένα με τους στόχους της πράσινης ανάπτυξης (κυρίως εθνικές ενισχύσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ).

Παράλληλα, θα προσαρμοστούν οι υφιστάμενες βιομηχανίες που φθίνουν με στροφή στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων

Νέες «πράσινες» επιχειρηματικές δραστηριότητες

Οι νέες «πράσινες» επιχειρηματικές δραστηριότητες αφορούν:
- σε δραστηριότητες παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών για το «πρασίνισμα» του συνόλου της παραγωγικής δραστηριότητας, από τον κλάδο των κατασκευών μέχρι και τον τριτογενή τομέα και
- στην παραγωγή, παροχή, προβολή και προώθηση τελικών προϊόντων με φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι το πάντρεμα της ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου με πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός κερδών και κοινωνικής αναγνώρισης αποτελεί ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας. Βασικοί στόχοι είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης στις σύγχρονες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και η ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις της ζήτησης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Για το λόγο αυτό, οι νέες «πράσινες» επιχειρήσεις δε μπορεί παρά να είναι καινοτόμες, ευέλικτες, με υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας στο τελικό τους προϊόν και προσανατολισμένες κυρίως στη διεθνή αγορά. Δεδομένης της σημασίας που έχει το «πρασίνισμα» της παραγωγικής δραστηριότητας για το μέλλον της χώρας μας, είναι απαραίτητη η υποστήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας στα πρώτα της βήματα. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια ενός προγράμματος με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

•    Απλοποίηση και αποσαφήνιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για νέους τομείς και δράσεις που αφορούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

•    Κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πόρων στα κτήρια και της εφαρμογής της τεχνογνωσίας αυτής στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, αλλά και τον οικιακό τομέα.

•    Γενναία και στοχευμένη υποστήριξη της έρευνας για ενεργειακές τεχνολογίες αιχμής, προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος

•    Προγράμματα εκπαίδευσης – κατάρτισης σε ζητήματα πράσινης επιχειρηματικότητας.

•    Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των «πράσινων» επιχειρήσεων με τη στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις χώρες της Βαλκανικής, της Μαύρης θάλασσας και της Μεσογείου, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης.

•    Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης πράσινης επιχειρηματικότητας, που θα προωθεί νέες αγορές, νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, την αναζήτηση εξειδικευμένης πληροφορίας, την εκπόνηση προγραμμάτων συλλογικής προώθησης «πράσινων» προϊόντων και την ανταλλαγή εμπειριών.  

•    Προώθηση εταιριών παροχής ενεργειακών συμβουλών και υπηρεσιών που λειτουργούν στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.

•    Προώθηση και στήριξη «πράσινων» υπεργολαβικών επιχειρήσεων. Οι «πράσινες» επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο στην αύξηση της απασχόλησης ή της προστιθέμενης αξίας, αλλά και στο επίπεδο βελτίωσης των δομικών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.

•    Διευκόλυνση των «πράσινων» επιχειρήσεων στην πρόσβαση κεφαλαίων, μέσω συστήματος εγγυοδοσίας τραπεζικών δανείων και διασύνδεση των «πράσινων» επιχειρήσεων με τον κορμό και τα εργαλεία του τραπεζικού συστήματος. Οι ενέργειες αυτές θα στοχεύουν κυρίως
-    στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τραπεζικών προϊόντων για την κάλυψη αναγκών των «πράσινων» επιχειρήσεων.
-    στην κάλυψη «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων που προάγουν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση επιχειρήσεων

•    Συστηματική στροφή του δημοσίου τομέα στις «πράσινες» προμήθειες.

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links