Loading...

powered by co-ment®
 
www.CO-MENT.NET IS BEING PHASED OUT!  Head over to www.co-ment.com for the new version of the service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εισηγηση – ψηφιακη ελλαδα 2020 

επιχειρησιακο σχεδιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

1.ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σκοπός του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες. 

 

Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» δομείται σε 5 στρατηγικούς πυλώνες: 

 

Ένα όραμα δυναμικό

Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» δεν αποσκοπεί σε μία στατική στρατηγική αλλά οραματίζεται σε διαρκή βάση και με δυναμικό τρόπο το ψηφιακό μέλλον της χώρας, Οι προτάσεις της θα κωδικοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να είναι αξιοποιήσιμες είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. 

 

Με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

Το Φόρουμ αποσκοπεί στη διατύπωση μίας πρότασης πολιτικής που θα εναρμονίζεται με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιοποιεί την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία αλλά θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. 

 

Συλλογικότητα και συμμετοχή

Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί μια οριζόντια δράση, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση – έρευνα και τη δημόσια διοίκηση. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσβλέπει σε μια νέα κουλτούρα συλλογικής δουλειάς, που πολλές φορές χάθηκε από την Ελλάδα. Μιας κουλτούρας κοινότητας, συνεργασίας και συλλογικής συνείδησης, η οποία αναδύεται μέσα από αυτή την κρίση περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. 

 

Ένας μηχανισμός με φυσική και ψηφιακή υπόσταση

Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης με διττή, φυσική και ψηφιακή, υπόσταση. Στη φυσική του μορφή λειτουργεί μέσα από ανοικτές συναντήσεις ομάδων εργασίας που επιτρέπουν τη ανταλλαγή απόψεων και τη σύνθεση διαφορετικών θέσεων. Στην ψηφιακή του μορφή λειτουργεί μέσα από μία πλατφόρμα, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να διατυπώσει τις προτάσεις του και να συμμετέχει σε ένα νοητό διάλογο, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία δικτύωσης. 

 

Υπό την αιγίδα της Πολιτείας

Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020» τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

 

 

2.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21Διείσδυση και Χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα

Η σχέση των Ελλήνων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο βελτιώνεται αισθητά χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, ο μισός πληθυσμός της χώρας (51%) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 44% των Ελλήνων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύνδεση με το διαδίκτυο συναντάται πλέον σε 4 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, με την οικία να αποτελεί και το δημοφιλέστερο τόπο πρόσβασης.  

 

Το 2008 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (της τάξης του 40%) ενώ παράλληλα αυξήθηκε και η συχνότητα πρόσβασης. Έτσι, το 34% των Ελλήνων συνδέονταν το 2008 στο διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό αυξήθηκε στο 38% to 2009.

 

Το γράφημα 1 συνοψίζει τους βασικούς δείκτες πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου για το 2009. Για λόγους σύγκρισης δίνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά για το μέσο όρο της ΕΕ27, υποδηλώνοντας τη σημαντική υστέρηση των Ελλήνων στη χρήση νέων τεχνολογιών έναντι του μέσου ευρωπαίου πολίτη. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι στις νεαρότερες ηλικίες το εν λόγω χάσμα έχει εξαλειφθεί. 

 

Γράφημα 1: Βασικοί δείκτες διείσδυσης του διαδικτύου για Ελλάδα και ΕΕ27 (2009)

Πηγή: Eurostat (επεξεργασία στοιχείων)

 

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει στη διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος που έχει έμμεση επίπτωση στη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Φόρουμ, αποτελούν τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών ΤΠΕ και το επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού (internet literacy) των Ελλήνων πολιτών.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά το φύλο, παρατηρείται ότι οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τις γυναίκες ως προς τη χρήση Η/Υ και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε επίπεδο συχνότητας χρήσης του Διαδικτύου μεγαλύτερο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού είναι καθημερινοί (ή σχεδόν καθημερινοί) χρήστες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά το Διαδίκτυο. 

 

Η μεγαλύτερη διείσδυση σε επίπεδο χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο καταγράφεται στα άτομα ηλικίας 16-24. Επιπλέον, η χρήση Η/Υ και Διαδικτύου βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται η ηλικία των χρηστών. Ειδικότερα, για την ηλικιακή ομάδα 65-74 τα σχετικά ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι εξετάζοντας τα ποσοστά χρήσης Η/Υ παρατηρείται σημαντική αύξηση στα άτομα ηλικίας 35-44, καθώς και στις ηλικιακές ομάδες των 55-64 και 65-74. Ως προς τον τόπο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τα άτομα ηλικίας 16-24 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διασπορά, καθώς η πρόσβαση γίνεται τόσο από το σπίτι, όσο και από Internet Café (28,4%), από ακαδημαϊκούς χώρους, από το χώρο εργασίας, το σχολείο, καθώς και τα σπίτια φίλων. 

 

Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο Internet. Αναλυτικότερα πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης Η/Υ σημειώνονται σε άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και στον αντίποδα χαμηλά ποσοστά σε αποφοίτους Δημοτικού και Γυμνασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους αποφοίτους Λυκείου, αλλά και Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών σημειώνεται σταδιακά σημαντική αύξηση προς τη χρήση του Διαδικτύου.

 

Σημαντική αύξηση στη χρήση Η/Υ καταγράφεται, μεταξύ των περιφερειών της χώρας, για τις Περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ως προς την πρόσβαση των ατόμων στο Διαδίκτυο, σημαντική άνοδος, μεταξύ των περιφερειών της χώρας, σημειώνεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης καθώς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Επίσης σημαντικός κοινωνικός παράγοντας επιρροής στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών και αποφάσεων στη λειτουργία του Φόρουμ αποτελεί η ανάγκη της βελτίωσης της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

22Φορείς που επηρεάζουν το περιβάλλον της αγοράς

Ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση εξαντλητικά αναφέρονται:

 

Φορείς Χάραξης Πολιτικής

 

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

 

Φορείς Υλοποίησης Πολιτικής

 

Φορείς Τεχνολογίας Έρευνας

 

Κλαδικοί Φορείς

 

23Υπόβαθρο και κείμενα βάσης

Υπόβαθρο για τη «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» μπορούν να αποτελέσουν μία σειρά από κείμενα, όπως: 

Ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση εξαντλητικός κατάλογος σχετικών κειμένων παρατίθεται σε Παράρτημα Α.

 

3.ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

31Οργανόγραμμα  

Η οργανωτική δομή του Φόρουμ περιλαμβάνει: 

 

Οργανωτική Επιτροπή

Το έργο της περιλαμβάνει:  

Η Οργανωτική Επιτροπή εκπροσωπεί κρατικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας) καθώς και την κοινότητα χρηστών adslgr.com.  

 

Επιτροπή Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής απαρτίζεται από 10-20 πρόσωπα υψηλού κύρους και αναγνωρισιμότητας, τα οποία διακρίνονται για το έργο τους σε σχετικούς τομείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  

Κύριος ρόλος της είναι να παρέχει γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις στο Φόρουμ και τις Ομάδες Εργασίας. 

 

Ομάδες εργασίας

Η κάθε ομάδα εργασίας θα αποτελείται από  

Τον ακριβή τρόπο λειτουργίας και το σχετικό εσωτερικό χρονοδιάγραμμα θα επιλέγουν ο συντονιστής με τον rapporteur, με τρόπο ευέλικτο. Η ΟΕ θα τους ενημερώνει για τα διαθέσιμα εργαλεία και τα ζητούμενα παραδοτέα.  

 

Ζητούμενα παραδοτέα:

Ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής πάνω στη θεματολογία της ομάδας, που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα «κακώς κείμενα», μια επιλογή παραδειγμάτων προς μίμηση από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, και ένα σύνολο προτάσεων στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα, και καταγραφή των φορέων – προσώπων – οργανισμών που αποτελούν τους αποδέκτες των προτάσεων αυτών.  

Για το πρώτο έτος λειτουργίας της Ψηφιακής Ελλάδας 2020, η έμφαση στις προτάσεις πολιτικής τίθεται στην προσαρμογή της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 στην ελληνική πραγματικότητα. 

 

Η παραπάνω δομή απεικονίζεται σχηματικά στο Γράφημα 2. 

 

Γράφημα 2: Οργανική δομή του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»

 

 

32Υποστηρικτικά εργαλεία

Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 αξιοποιεί μία σειρά λειτουργικών και συνεργατικών τεχνολογιών για την οργάνωση των εργασιών των ομάδων εργασίας, όπως ενδεικτικά: 

 

Τα εργαλεία αυτά (και όποια άλλα επιλεγούν στην πορεία) συγκεντρώνονται στο δικτυακό τόπο: 

http://www.digitalgreece2020.gr/.

Μέσα από αυτό κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, αφού εγγραφεί, να καταθέτει τις θέσεις και απόψεις του, να παρέχει σχόλια και προτάσεις, και γενικά να συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου και στις δράσεις των ομάδων. 

 

33Ανθρώπινοι πόροι

Συντονισμός

Προβλέπονται δύο ρόλοι, του Συντονιστή και του Επιχειρησιακού Συντονιστή με τα παρακάτω καθήκοντα: 

 

Συντονιστής

 

Επιχειρησιακός Συντονιστής

 

Ομάδες εργασίας - Συντονιστές - rapporteurs

Για κάθε ομάδα ένας συντονιστής (αμισθί) και ένας ή δύο rapporteurs, με τα καθήκοντα που περιγράφονται παρακάτω.  

Τόσο οι Συντονιστές Ομάδων όσο και οι Rapporteurs επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης που δημοσιοποιείται στο δικτυακό τόπο του Φόρουμ.

 

Καθήκοντα συντονιστή:

 

Καθήκοντα rapporteur(s):

 

Γραμματειακή υποστήριξη

Κατάρτιση καταλόγων, τηλεφωνήματα για τις συναντήσεις, οργάνωση συναντήσεων, επιστολές, γενικότερη γραμματειακή υποστήριξη των ομάδων εργασίας και της Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

4.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

41Συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων

Για την ενίσχυση της γνωστικής βάσης πάνω στην οποία διαμορφώνονται οι δράσεις για την Ψηφιακή Ελλάδα, οι ομάδες εργασίες θα έρχονται σε επικοινωνία με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προκειμένου να λαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ δύναται να υποβοηθήσει τις ομάδες εργασίες διαθέτοντας τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή του σχετικά με αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες (1. Κοινωνία – Καθημερινότητα, 2. Oικονομία – Ανάπτυξη, 3. Δημόσια Διοίκηση – Διακυβέρνηση, 4. Καινοτομία – Έρευνα, 5. Παιδεία – Πολιτισμός). Στην περίπτωση που υπάρχει η αναγκαιότητα για τη συλλογή και επεξεργασία επιπρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, θα εκτιμάται η δυνατότητα διεξαγωγής ad hoc ερευνών για τη συλλογή απαιτούμενων πρωτογενών δεδομένων, εφόσον εκτιμηθούν οι απαιτήσεις σε κόστος και χρόνο, σε συνεννόηση πάντα με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή.

 

42Σύστημα Μετρικών και Δεικτών

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε συνεργασία με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή του Φόρουμ θα αναπτύξει ένα πλαίσιο μέτρησης το οποίο θα αποτελείται από δείκτες που σχετίζονται με τους στόχους και τα τελικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι να προσδιοριστούν οι συνολικοί στόχοι των δράσεων που θα πρέπει να αξιολογηθούν, καθώς και οι κύριες συνιστώσες τους. Κάθε στόχος συνδέεται με δράσεις, οι οποίες στη συνέχεια συνδέονται με δείκτες. Η μέτρηση των δεικτών είναι χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον αναδεικνύονται οι τομείς που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο για τους δείκτες που η τιμή τους υπολείπεται από την τιμή που έχει τεθεί μπορούν να υπάρξουν προτάσεις βελτίωσης και σχεδιασμός νέων δράσεων και πολιτικών.  Οι δείκτες θα πρέπει να είναι S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time bound).

 

Οι δείκτες θα πρέπει να προέρχονται κυρίως από έρευνες που ήδη υλοποιεί το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, όπως η έρευνα για τον προσδιορισμό των δεικτών του σχεδίου δράσης ‘i2010’ για πολίτες και επιχειρήσεις και από υφιστάμενες έρευνες ελληνικών και διεθνών οργανισμών. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ θα συγκεντρώσει τα πρωτογενή δεδομένα των ερευνών, θα τα διαμορφώσει και θα τα προσαρμόσει στους δείκτες που συνθέτουν το πλαίσιο μέτρησης. 

 

Εάν υπάρξει αναγκαιότητα συλλογής επιθυμητών δεδομένων από πρωτογενείς πηγές, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο της υλοποίησης των απαιτούμενων ερευνών πεδίου. Όπου δεν δύναται να υπάρξει συλλογή πρωτογενών δεδομένων, η συλλογή στοιχείων θα στηριχθεί μόνο στη χρήση δευτερογενών πηγών πληροφοριών. 

 

Τέλος, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ θα προβεί σε ανάλυση διαφοράς (gap analysis), μεταξύ των τιμών κλεισίματος και των αντίστοιχων τιμών στόχων που έχουν τεθεί για την ίδια περίοδο. Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να προσδιοριστούν οι δείκτες που έχουν υπερκαλύψει τον στόχο, οι δείκτες που υπολείπονται από τις τιμές στόχου και οι δείκτες που βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Για τους δείκτες των οποίων οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση και να καθοριστούν οι αίτιες αυτής της απόκλισης (cause-and-effect analysis). 

 

5.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντρικοί στόχοι της επικοινωνιακής πολιτικής είναι να προβληθούν στην ελληνική κοινωνία τα αποτελέσματα του Forum και παράλληλα να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και η δημιουργία θετικού κλίματος.  

 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 

  1. Αρχικά, να προσελκυστούν οι κατάλληλοι experts που θα συμβάλλουν στο έργο των ομάδων εργασίας και να ενημερωθεί το γενικό κοινό για τη λειτουργία του forum  

  2. Σε τελικό στάδιο, να επικοινωνηθούν τα αποτελέσματα στους στοχευμένους παραλήπτες, σε δύο επίπεδα:  

    1. Να μεταφερθούν οι εξειδικευμένες προτάσεις στρατηγικής στα αρμόδια σημεία-κλειδιά της Δημόσιας Διοίκησης ή των κατάλληλων φορέων 

    2. Να μεταφερθούν τα μηνύματα του forum σε ένα ευρύτερο κοινό-στόχο  

 

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό-στόχος βρίσκεται στους παρακάτω χώρους:  

 

Η χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και καθορίζεται από τη προηγούμενη αποκτηθείσα εμπειρία, αλλά και από τις νέες επιδιώξεις. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:  

 

Επίσης, για τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος επιβάλλεται η επιλογή ενιαίας εικαστικής ταυτότητας του εγχειρήματος, ώστε αυτό να είναι αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό. 

 

 

6.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τρίμηνο 

Στόχοι και δράσεις 

Ανάλυση ανά μήνα 

Α 

15/6/2010 έως 15/9/2010 

Προετοιμασία 

  • Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

  • Πρόταση πολιτικής 

  • Οργανωτικό πλαίσιο 

  • Διαδικτυακή υποστήριξη 

Σύσταση οργανωτικής επιτροπής 

Πρώτες εισηγήσεις (15/7). 

 

 

Πλαίσιο λειτουργίας του Φόρουμ (15/9) 

Ορισμός ομάδων (15/9) 

Β 

15/9/2010 έως 15/12/2010 

Έναρξη πρώτου κύκλου εργασιών και διαβουλεύσεων. 

Πρώτος κύκλος προτάσεων πολιτικής – Προσαρμογή Ψηφιακής Ατζέντας 2020 στην Ελλάδα. 

Επιτροπή στρατηγικής (1/10) 

Επίσημη έναρξη εργασιών (1/10) 

 

 

Προτάσεις πολιτικής – αρχικό κείμενο (15/12) 

Απολογισμός τριμήνου 

Γ 

15/12/2010 έως 15/3/2011 

Εργασίες πρώτου κύκλου. 

Ενημερωτικές δράσεις(?) 

 

 

 

 

Απολογισμός τριμήνου 

 

Δ 

15/3/2011 έως 15/6/2011 

Ολοκλήρωση εργασιών πρώτου κύκλου. 

Σύνθεση συμπερασμάτων. 

Προτάσεις πολιτικής (με εξειδίκευση δράσεων) 

Ενημερωτικές δράσεις. 

Παραδοτέα Ομάδων Εργασίας (15/4) 

 

Προτάσεις πολιτικής – τελικό κείμενο (15/5) 

Έκθεση 1ου έτους

 

 

 

Κομβικά σημεία

Μήνας 3 

Ολοκλήρωση σχεδιασμού και ορισμού Ομάδων Εργασίας 

Μήνας 6 

Αρχικό κείμενο προτάσεων πολιτικής 

Μήνας 10 

Παραδοτέα Ομάδων Εργασίας 

Μήνας 11 

Τελικό κείμενο προτάσεων πολιτικής με εισηγήσεις για δράσεις 

 

Γράφημα 3: Χρονοδιάγραμμα εργασιών «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» - 1ος Χρόνος

 

 

 

7.ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, για την επιτυχή κατάληξη της οποίας είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπισθούν μία σειρά από κινδύνους. 

 

Κίνδυνος 

Πιθανότητα 

Επιπτώσεις 

Αντιμετώπιση 

Αδυναμία του Φόρουμ να κεντρίσει το ενδιαφέρον της Κοινωνίας και της Αγοράς. 

Μικρή. 

Αποτυχία του Φόρουμ ήδη από την έναρξη του. 

Επικοινωνιακή εκστρατεία με την ενεργή συμβολή όσων συμμετέχουν στο Φόρουμ. 

Ανάλωση της προσπάθειας σε μία θεωρητική συζήτηση χωρίς ουσιαστική επίδραση στην ψηφιακή πορεία της χώρας. 

Μεγαλώνει με τον αριθμό των συμμετεχόντων ατόμων. 

Αδυναμία του Φόρουμ να οδηγήσει σε σημαντικές προτάσεις. 

Έμφαση στον αποτελεσματικό συντονισμό τόσο του Φόρουμ συνολικά όσο και της κάθε Ομάδας χωριστά. 

Αδυναμία σύνθεσης αντικρουόμενων θέσεων (που μπορεί συχνά να αντανακλούν αντικρουόμενα συμφέροντα) σε συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις. 

Μεγαλώνει με τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων. 

Εγκλωβισμός του Φόρουμ σε αντιπαραθέσεις και αδυναμία να οδηγήσει σε σημαντικές προτάσεις. 

(α) Απόλυτος σεβασμός στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

(β) Αποφυγή μετατροπής του Φόρουμ σε χώρο επίλυσης διαφορών. 

Κατάθεση προτάσεων αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας. 

Μικρή, εφόσον διασφαλισθεί η σωστή εκπροσώπηση. 

Πρακτικά ακύρωση των εργασιών του Φόρουμ. 

Διασφάλιση σωστής εκπροσώπησης στις Ομάδες και την Επιτροπή Στρατηγικής. 

Απώλεια της δέσμευσης με αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση των προτάσεων που θα κατατεθούν. 

Μικρή υπό τις σημερινές συνθήκες αλλά μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση μετασχηματισμού ή (πολύ περισσότερο) αλλαγής Κυβέρνησης. 

Πρακτικά ακύρωση των εργασιών του Φόρουμ. 

Διασφάλιση της δέσμευσης της Κυβέρνησης στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. 

Αδυναμία οικονομικής υποστήριξης του Φόρουμ.

Εξαρτάται από το είδος και το ύψος της κάθε δαπάνης.

Αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Φόρουμ.

 

 

 

8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΗΣ

Στρατηγικά και επιχειρησιακά κείμενα σε εθνικό επίπεδο

Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2007-2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013) εστιάζει στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.  Η Ψηφιακή Σύγκλιση κατά κύριο λόγο συμβάλει στον 6ο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στη 2η θεματική προτεραιότητα που αφορά στην Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η χώρα επιδιώκει να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ενσωματώνει την αναπτυξιακή στρατηγική στον χώρο των ΤΠΕ και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ χρηματοδοτικά εστιάζεται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης. 

 

Το ΕΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα) και στο επίπεδο της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Στρατηγικά και επιχειρησιακά κείμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα για το 2020 αναμένεται να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και θα επεκτείνει τα οφέλη της ψηφιακής εποχής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα. Οι προτεραιότητες της ατζέντας είναι επτά και αφορούν στη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, επαύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας, όπως η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού. Στα οφέλη συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι ευκολότερες ηλεκτρονικές πληρωμές και τιμολόγηση, η ταχεία εξάπλωση της τηλεϊατρικής και ο φωτισμός με εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτά τα επτά πεδία, στο ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπονται 100 δράσεις για να δοθεί συνέχεια, εκ των οποίων οι 31 θα είναι νομοθετικές. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

Το σχέδιο δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είχε ως στόχο να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις δημόσιες υπηρεσίες, να τις εκσυγχρονίσει και να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του πληθυσμού. Για να το επιτύχει αυτό, προώθησε μια σειρά δράσεων, καθώς κι ένα φύλλο πορείας, προκειμένου να επιταχύνει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Το σχέδιο καθόριζε πέντε τομείς προτεραιότητας. 

Η διαβούλευση για το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση άρχισε στην 5η Υπουργική Διάσκεψη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Μάλμο της Σουηδίας τον Νοέμβριο του 2009 και συνεχίστηκε μέχρι τον Μάιο 2010 (βλ. Malmö Declaration, http://www.epractice.eu/en/library/299149).  Οι ευρωπαϊκές χώρες στη διάσκεψη του Μάλμο υπέγραψαν κοινή δέσμευση, να αναπτύξουν ως το 2015 ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται από τις κυβερνήσεις να καινοτομήσουν ως προς το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκάστοτε έργων/ δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναμένεται να υιοθετηθεί από την ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2010.

 

Το 7ο ΠΠ είναι ένα σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας με βασικές αρχές του τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, την παραγωγή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και την ανάδειξη της αριστείας που διαθέτουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν από τους εννιά θεματικούς τομείς του σκέλους «συνεργασία» του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.  

Στόχος του θεματικού τομέα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας ελέγχου και διαμόρφωσης των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα ΤΠΕ προς ικανοποίηση των αναγκών και αιτημάτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Οι σχετικές δραστηριότητες αναμένεται να ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης στον τομέα των ΤΠΕ, να συμβάλλουν στην προαγωγή και τόνωση της καινοτομίας μέσω χρήσης ΤΠΕ και να διασφαλίσουν την ταχεία μετατροπή των εξελίξεων ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Ως ενδεικτικές δραστηριότητες του 7ου ΠΠ καταγράφονται οι ακόλουθες: Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ, Ολοκλήρωση τεχνολογιών, Έρευνα εφαρμογών (ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχομένου, της δημιουργικότητας και της προσωπικής εξέλιξης, ΤΠΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ΤΠΕ προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών), Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες 

 

Άλλες μελέτες και κείμενα βάσης

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs/highlights/comm_pdf_com_2006_0173_f_en_acte.pdf

http://www.egov2009.se/wp-content/uploads/Ministerial-Declaration-on-eGovernment.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#e-Government_Benchmarking_Reports

 

http://cordis.europa.eu/ictresults/pdf/policyreport/INF%207%200100%20IST-R%20policy%20report-eInclusion_final%20studio.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/docs/einclusion_policies_in_europe.pdf

http://www.epractice.eu/en/library/321499

 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/e-invoicing/report_en.pdf

http://www.epractice.eu/en/library/322148

 

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links